AGNULA A GNU Linux Audio Distribution

TitleAGNULA A GNU Linux Audio Distribution
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2003
AuthorsGeiger, G., Mora A., Rubio X., & Amatriain X.
AbstractEn aquest document es presenta el projecte AGNULA , enmarcat dins la tasca del foment de programari lliure a nivell europeu. S’expliquen els seus objectius, promotors i les diferents distribucions que en formen part. Finalment, es fa un resum de les principals aplicacions incloses.
preprint/postprint documentfiles/publications/jsl03-agnula.pdf
intranet