Note: This bibliographic page is archived and will no longer be updated. For an up-to-date list of publications from the Music Technology Group see the Publications list .

L'ordinador nova eina per a la música

Title L'ordinador nova eina per a la música
Publication Type Journal Article
Year of Publication 1992
Authors Serra, X.
Journal Title Revista Musical Catalana
Volume 88
Pages 34-38
Abstract Els ordinadors han canviat les nostres vides i sabem que això és sols el principi del impacte que tindran en un futur no gaire llunyà. Intuïm que seran d'un gran ajut en feines repetitives de tot tipus i que, a la vegada, ens permetran fer tasques irrealitzables amb altres mitjans. Però, que poden fer-ne, els músics, d'aquestes màquines? Aquest article és una exploració de les possibilitats musicals dels ordinadors i, en general, de la dels nous mitjans informàtics. Basant-me en els avenços tecnològics dels darrers anys i en les recerques que es porten a terme en els centres capdavanters de la informàtica musical vull donar una visió d'aquestes possibilitats. No pretenc cobrir tots el camps ni aprofundir en cap aspecte en concret; el meu propòsit és d'oferir unes quantes idees que siguin suggerents i a través de les quals el lector pugui captar la influència que els ordinadors poden arribar a tenir en la música.
preprint/postprint document http://hdl.handle.net/10230/33803