Note: This bibliographic page is archived and will no longer be updated. For an up-to-date list of publications from the Music Technology Group see the Publications list .

Disseny i implementació d`un sintetitzador de piano

Title Disseny i implementació d`un sintetitzador de piano
Publication Type Master Thesis
Year of Publication 1997
Authors Sola, J.
preprint/postprint document files/publications/jmsola.pdf
Abstract La tècnica de "sampling" és la líder del sector i s'implementa en la majoria de pianos elèctrics del mercat. El seu principal avantatja resideix en la alta fidelitat del so que reprodueix essent aquesta la rao número 1 per la qual es manté en aquesta privilegiada posició. Malauradament, "no es oro todo lo que reluce" i els "samplers", malgrat oferir una qualitat de so òptima en treballar directament sobre sons, no són massa flexibles, no permetent excessives modificacions del so original. La tècnica que utilitzarem ofereix una flexibilitat superior a la dels "samplers", per, així, desenvolupar un sintetitzador que supleixi la principal mancança de la tècnica líder. L'objectiu no és confeccionar un sintetitzador de dimensions comercials, doncs caldria treballar en dos aspectes que, com es veurà, el situen en desavantatja (1) el funcionament a temps real i (2) el tamany de la llibreria. Aquests dos problemes no són inabordables i podrien ser objecte d'estudi en un futur. La meva intenció ha estat simplement obrir una porta més a tècniques alternatives aptes per a portar a terme aquest mateix fi.