Note: This bibliographic page is archived and will no longer be updated. For an up-to-date list of publications from the Music Technology Group see the Publications list .

Model d'Expressivitat per un Sintetitzador de Veu Cantada

Title Model d'Expressivitat per un Sintetitzador de Veu Cantada
Publication Type Master Thesis
Year of Publication 2001
Authors Celma, Ò.
Abstract L'objectiu principal del sintetitzador per a veu cantada, Daisy , és assolir una bona qualitat i intel·ligibilitat en el procés de síntesi de la veu, això significa, idealment, que no es pugui distingir entre un cantant humà i el sintetitzador, quan interpreten una melodia. Aquest objectiu es pot assolir, en part, estudiant el procés de síntesi de la veu cantada i obtenir un model de síntesi acurat que ho modeli. Per altra banda, però, si no es fa una anàlisi musical del què ha de cantar el sintetitzador i se li dóna certa expressivitat musical, és clar que el resultat auditiu serà "pobre" en l'aspecte musical. En aquest sentit es fonamenta l'objectiu principal del projecte; el projecte ha d'obtenir un model d'expressivitat musical per al sintetitzador Daisy. Principalment, es tracta de generar un fragment musical considerat expressiu a partir d'un llistat de notes i uns paràmetres estructurals o funcionals, usant tots els recursos disponibles de la veu (com a instrument musical). El fragment musical resultant és el que posteriorment serà processat pel sintetitzador Daisy .