Note: This bibliographic page is archived and will no longer be updated. For an up-to-date list of publications from the Music Technology Group see the Publications list .

CLAM Visualization Module Disseny d'un mòdul de visualització OO per a un entorn de processament d'àudio independent de plataforma

Title CLAM Visualization Module Disseny d'un mòdul de visualització OO per a un entorn de processament d'àudio independent de plataforma
Publication Type Master Thesis
Year of Publication 2002
Authors Ramírez, M.
preprint/postprint document files/publications/pfc02-mramirez.pdf
Abstract El meu Projecte de Final de Carrera es desenvolupa dins del marc d'un projecte més gran, i general, anomenat CLAM , una llibreria en C++ per desenvolupar aplicacions relacionades amb el món de l'Audio i de la Música. Aquesta llibreria està actualment essent desenvolupada pel Grup de Tecnologia Musical (MTG) de l'Institut Universitari de l'Audiovisual a la Universitat Pompeu Fabra. Alhora CLAM forma part d'un projecte europeu IST, Agnula , una distribució del sistema operatiu lliure Linux orientada a estimular el desenvolupament d'aplicacions multimèdia lliures. Aquest fet comporta que la llibreria serà publicada sota la llicència GPL, o General Public License, el que es coneix informalment, com a software lliure.

L'objectiu últim del projecte seria produir una aplicació gràfica de prototipatge per sistemes de Processament fent servir les funcionalitats per a tal fi ofertes per CLAM. Per tant, el meu projecte consisteix, en construir una arquitectura de visualització integrada dins de CLAM (vista com a entorn), genèrica, eficient i flexible, per a ser desplegada com a part d'aplicacions desenvolupades sota CLAM que requereixin d'una interfície gràfica d'usuari, tot i que he hagut d'intervenir sovint en altres mòduls de CLAM per tal de completar el desenvolupament d'algunes característiques de la llibreria sense implementar, i que resultaven essencials per al projecte.

Barcelona, juny 2002