Expressivitat musical en un sintetitzador de veu cantada

TitleExpressivitat musical en un sintetitzador de veu cantada
Publication TypeMiscellaneous
Year of Publication2000
AuthorsOrtolà, J.
AbstractEn el disseny tradicional de sintetitzadors musicals no s’han aconseguit encara resultats que musicalment es puguin considerar òptims. Això creiem que és degut, entre altres coses, al fet que no s’ha tingut prou en compte la informació musical que dóna la partitura i, sobretot, la informació que aporta l’intèrpret quan toca el seu instrument. Aquest és un punt crucial en el disseny d’instruments amb molts recursos expressius, i entre ells la veu humana és potser el més ric. Proposarem un model d’expressió musical que ens ajudi a decidir quins són els controls bàsics que ha de tenir un sintetitzador de veu cantada i com ha d’interactuar l’usuari amb ells.
intranet