Note: This bibliographic page is archived and will no longer be updated. For an up-to-date list of publications from the Music Technology Group see the Publications list .

Investigació i educació en tecnologia musical a Catalunya

Title Investigació i educació en tecnologia musical a Catalunya
Publication Type Conference Paper
Year of Publication 2008
Conference Name 2n Congrés Internacional de Música a Catalunya
Authors Herrera, P.
Conference Start Date 08/05/2008
Conference Location Barcelona
Abstract

Hem examinat els contextos culturals i socials i hem indicat com apareixen i es consoliden noves necessitats i desenvolupaments que demanden formació específica en música i en tecnologia alhora. Hem presentat l’oferta educativa adreçada a formar els professionals capaços de satisfer aquestes demandes. En el context industrial actual existeix una demanda d’aquesta mena de professionals multidisciplinaris que actuïn de catalitzadors de processos on la tecnologia musical hi està implicada. Les demandes no només són locals sinó internacionals, de manera que els fluxos entre societat, indústria, educació i recerca resten ferms i assegurats. Val a dir que les perspectives apuntades en aquesta ponència estan alineades amb les que, a nivell internacional, han estat detallades per Bernardini i altres (2007) en un mapa de ruta de lectura més que recomanable per a tot professional interessat en la recerca i en l’educació sobre tecnologia musical.

preprint/postprint document http://mtg.upf.edu/files/publications/Herrera-CCM-2008.pdf