Investigació i educació en tecnologia musical a Catalunya

TitleInvestigació i educació en tecnologia musical a Catalunya
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2008
Conference Name2n Congrés Internacional de Música a Catalunya
AuthorsHerrera, P.
Conference Start Date08/05/2008
Conference LocationBarcelona
Abstract

Hem examinat els contextos culturals i socials i hem indicat com apareixen i es consoliden noves necessitats i desenvolupaments que demanden formació específica en música i en tecnologia alhora. Hem presentat l’oferta educativa adreçada a formar els professionals capaços de satisfer aquestes demandes. En el context industrial actual existeix una demanda d’aquesta mena de professionals multidisciplinaris que actuïn de catalitzadors de processos on la tecnologia musical hi està implicada. Les demandes no només són locals sinó internacionals, de manera que els fluxos entre societat, indústria, educació i recerca resten ferms i assegurats. Val a dir que les perspectives apuntades en aquesta ponència estan alineades amb les que, a nivell internacional, han estat detallades per Bernardini i altres (2007) en un mapa de ruta de lectura més que recomanable per a tot professional interessat en la recerca i en l’educació sobre tecnologia musical. 

preprint/postprint documenthttp://mtg.upf.edu/files/publications/Herrera-CCM-2008.pdf
intranet